امروز: پنج‌شنبه - 3 خرداد 1403

فروردین
تاریخموضوعرأی
1401/01/15کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای ذاکر- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای جعفر قادری- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای جعفر قادری- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/16گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتیمخالف
1401/01/16اخطار آقای سلیمی- طرح و اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی- ماده واحده – الفموافق
1401/01/16کلیات طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 1- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 2- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16پیشنهاد آقای صباغیان – حذف کل – ماده 3- تبصره 1- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیمخالف
1401/01/16پیشنهاد آقای متفکر آزاد – اصلاح جزء – ماده 3- تبصره 2- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 3 و اصلاحاتموافق
1401/01/16پیشنهاد آقای حسینی – اصلاح جزء – ماده 4موافق
1401/01/16تقاضای دوفوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1377موافق
1401/01/16تقاضای یک فوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1377موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای متفکر آزاد – ماده 4- تبصره – اصلاح جزء متن : اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح انتشار تعییموافق
1401/01/17اصل ماده 4موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای صباغیان – حذف جزء – ماده 5مخالف
1401/01/17پیشنهاد آقای حسینی – اصلاح جزء – ماده 5 – تبصره 1 متن : دوام در قالب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ومخالف
1401/01/17اصل ماده 5موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – ماده 6 – تبصره متن : حسب مورد مطابق نظامات موضوعات شورای عالی مجازی یا سمخالف
1401/01/17اصل ماده 6موافق
1401/01/17اصل ماده 7موافق
1401/01/17اصل ماده 8موافق
1401/01/17اصل ماده 9موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای ذاکر – حذف جزء – ماده 10 متن : به هر نحومخالف
1401/01/17پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح جزء – ماده 10 – تبصره متن : کارکنان و مدیرانموافق
1401/01/17اصل ماده 10موافق
1401/01/17اصل ماده 11موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای پژمانفر – الحاق – ماده 11مخالف
1401/01/17اصل ماده 12موافق
1401/01/17اصل ماده 13موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای حسینی – حذف کل – ماده 14موافق
1401/01/17اصل و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک ازمخالف
1401/01/17اصل و جزئیات لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جممخالف
1401/01/21جهت رفع ایراد شورای نگهبان گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرموافق
1401/01/21اخطار قانون اساسی آقای صباغیان بافقیمخالف
1401/01/21کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 1 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 2 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 3 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 4 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 5 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 6 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21پیشنهاد آقای نوری – اصلاح جزء – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 7 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 9 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 13 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 14 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 15 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 16 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 17 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 18 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 19 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 20 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 21 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 22 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 23 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 24 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 25 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 26 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 27 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 28 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 29 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 30 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 31 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 32 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 33 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 34 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 35 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
اردیبهشت
تاریخموضوعرأی
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق به ماده 4- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای مظفری- الحاق به ماده 4- متن تعرفه سوخت نیروگاههای کلیه صنایع مطابق تعرفه نیروگاههای مشامخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء- ماده 5 متن تضمینی بصورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژی تجدید پذموافق
1401/02/10اصل ماده 5موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- ماده 6- اصلاح کل متن دریافت میشود . همچنین بمنظور جلوگیری از اخذ انشعاباتمخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای رضایی- اصلاح جزء- تبصره 1 ماده 6 متن : سه دهم (3/0)موافق
1401/02/10اصل ماده 6 و دو تبصره آنموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای نوری- ماده 7- حذف جزء پیشنهاد : حذف متن تعرفه برای مصارف پمپاژ آب براساس تعرفه های مختلفمخالف
1401/02/10اصل فراز اول ماده 7موافق
1401/02/10اصل ماده 8موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء- ماده 9 متن : این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیستموافق
1401/02/10اصل ماده 9 همراه با پیشنهاد مصوبموافق
1401/02/10اصل ماده 10- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء- ماده 11 متن : سالیانه کشورمخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای صباغیان- اصلاح جزء- ماده 11 متن : ظرف چهار سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجامخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای شریعتی- اصلاح جزء- ماده 11 متن : انجام دهد . پس از این مهلت ، مجوز واردات این تجهیزات و ماشموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 11 متن : پس از این مهلت تعرفه واردات و قیمت واردات آنها صددرصد افزایش پیدا مموافق
1401/02/10اصل ماده 11موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای شریعتی- تبصره ماده 12 متن : ماده 7 اضافه گرددموافق
1401/02/10اصل ماده 12موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای ویس کرمی- تبصره ماده 13 متن : بعد از ساحلی و مراکز استان ها اضافه شودمخالف
1401/02/10اصل ماده 13موافق
1401/02/10رفع ایراد شورای نگهبان- اصل گزارش اصلاحی کمیسیونموافق
1401/02/10رفع ایراد شورای نگهبان- حذف موضوع استفساریه و پاسخ آنموافق
1401/02/10اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبهموافق
1401/02/11پاسخ وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به سوال آقای سید ناصر موسوی لارگانی و تعدادی دیگر از نماینموافق
1401/02/11پیشنهاد کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبانموافق
1401/02/11کلیات شرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/20گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوریموافق
1401/02/20تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در ظرفیت های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400موافق
1401/02/20یک فوریت ” طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه “موافق
1401/02/21پیشنهاد آقای غلامرضا نوری قزلجه- ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/21پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای دشتی اردکانی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای صباغیان – ردیف 1 -2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/21پیشنهاد آقای حسن نوروزی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای محمد حسن اصغری – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای محمد رضا صباغیان – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای سید سلمان ذاکر – ردیف 1 – 3- ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/25پیشنهاد آقای نوروزی- ماده 1- ردیف 3- اصلاح جزء- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجراییموافق
1401/02/25پیشنهاد آقای حسن نوروزی- ماده 1- ردیف 1-3- اصلاح جزء متن و همه شعب تعزیرات حگومتی بدوی و تجدید نظرموافق
1401/02/25پیشنهاد آقای نوری قزلجه- ماده 1- ردیف 1-5- حذف جزء- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجراییمخالف
1401/02/25پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 1- ردیف 1-5- اصلاح جزء – متن و شرکتهای توسعه عمران استانی یا شهرستانی طرح شفافیموافق
1401/02/25دو فوریت طرح اصلاح جدول 4-24- محرومیت زدایی ( جداول منابع و مصارف تبصره 14 ) قانون بودجه سال 1401موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق به ماده 4- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای مظفری- الحاق به ماده 4- متن تعرفه سوخت نیروگاههای کلیه صنایع مطابق تعرفه نیروگاههای مشامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای سلیمی ـ اصلاح جزء-ماده2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28اصل ماده 2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای نوری فراخه- اصلاح کل- ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای ذاکر-حذف جزء-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح جزء- ماده3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای حسینی-رفع ابهام-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای امیرآبادی-رفع ابهام-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28اصل ماده 3-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28تقاضای دوفوریت “طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی”موافق
1401/02/28پیشنهاد آقای سلیمی ـ اصلاح جزء-ماده2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
خرداد
تاریخموضوعرأی
1401/03/01اصل ماده 5-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/03/01پیشنهاد آقای صباغیان- ردیف1-4-ماده 1- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/03/01پیشنهاد آقای سلیمی –ردیف1-4- ماده1- اصلاح جزء طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/03/01پیشنهاد آقای مقتدایی-ماده 1-تبصره حذف جزء-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/03/01اصل ماده 1-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/03/01پیشنهاد آقای نوری ؟؟؟-اصلاح جزء-ماده 14- مانع‌زدایی از توسعه صنعت برقمخالف
1401/03/01پیشنهاد آقای سلیمی-ماده 16- تبصره اصلاح جزء= مانع‌زدایی از توسعه صنعت برقمخالف
1401/03/01 پیشنهاد آقای صباغیان- ماده 14- تبصره- اصلاح جزء- مانع‌زدایی از توسعه صنعت برقمخالف
1401/03/01اصل ماده 14- مانع‌زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/03/01تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوریمخالف
1401/03/01کلیات طرح دو فوریتی اصلاح جدول 4-24 محرومیت‌زداییموافق
1401/03/01تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره‌های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشورمخالف
1401/03/03پیشنهاد آقای صباغیان-بازگشت به اصل-طرح اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت‌زدائی تبصره 14 قانون بودجه سال1مخالف
1401/03/03پیشنهاد آقای رضاخواه-اصلاح کل-طرح اصلاح ذیل جدول4-24 محرومیت‌زدائی تبصره14 قانون بودجه سال 1401کمخالف
1401/03/04پاسخ وزیر محترم صمت به سؤال آقای محمد وحیدی نماینده محترم بجنورد و تعدادی دیگر از نمایندگان محترممخالف
1401/03/22پیشنهاد آقای رضایی کوجی-اصلاح کل= ماده واحدهموافق
1401/03/22پیشنهاد آقای سلیمی-الحاق- ماده واحدهموافق
1401/03/22پیشنهاد آقای سلیمی- الحاق (ردیف 4)- ماده واحدهمخالف
1401/03/24پیشنهاد آقای اصغری- ماده 19- حذف جزءمخالف
1401/03/24پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 19- اصلاح جزء متن که تا 20 فروردین هر سال اعلام می‌کندمخالف
1401/03/24پیشنهاد آقای شریعتی- اصلاح جزء- ماده 19موافق
1401/03/24اصل ماده 19 و تبصرهموافق
1401/03/24اصل ماده 21موافق
1401/03/25پیشنهاد آقای صباغیان- ماده3- تبصره- اصلاح جزء (ردیف 5)مخالف
1401/03/25پیشنهاد آقای عزیزی شیراز- حذف کل- ماده3- تبصرهموافق
1401/03/25پیشنهاد آقای حسینی- ماده14- اصلاح کلموافق
1401/03/25تقاضای دو فوریت طرح تغییر تاریخ سال مالی 1401موافق
1401/03/25پیشنهاد آقای سلیمی-الحاق- ماده واحدهموافق
1401/03/25پیشنهاد آقای سلیمی- الحاق (ردیف 4)- ماده واحدهمخالف
1401/03/25پیشنهاد آقای اصغری- ماده 19- حذف جزءمخالف
1401/03/25پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 19- اصلاح جزء متن که تا 20 فروردین هر سال اعلام می‌کندمخالف
1401/03/29اصل ماده 8- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 10- اصلاح جزء طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29پیشنهاد آقای پژمانفر- ماده 10- اصلاح جزء ژ- ماده 10-اصلاح جزء طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29اصل ماده 10موافق
1401/03/29اصل ماده 11- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29اصل ماده 12- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29اصل ماده 46- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29اصل ماده 59- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29اصل ماده 61- طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/03/29گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در بند الف تبصره 1- ماده 4موافق
1401/03/29جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 9موافق
1401/03/29گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 15 تبصره 2موافق
1401/03/29گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 18تبصرهموافق
1401/03/29گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 20موافق
1401/03/29پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح کل- ماده 1مخالف
1401/03/29تقاضای دو فوریت طرح حذف تبصره ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهمخالف
تیر
تاریخموضوعرأی
1401/04/01گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان- ماده 11موافق
1401/04/01کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونیموافق
1401/04/01کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی تغییر تاریخ سال مالیموافق
1401/04/01تقاضای اولویت طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تامین تیروی انسانی در دستگاه هاموافق
1401/04/01تقاضای دو فوریت طرح انتخابات نمایندگان در نهادها، هیات ها، مجامع و شوراها، با دستگاه الکترونیکیموافق
1401/04/01تقاضای دو فوریت طرح انتخابات نمایندگان در نهادها، هیات ها، مجامع و شوراها، با دستگاه الکترونیکیموافق
1401/04/05پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح کل- ماده واحده- طرح تمدید جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالیموافق
1401/04/05پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح کل- ماده واحده- طرح تمدید جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالیمخالف
1401/04/05کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت دو شوریموافق
1401/04/05کلیات گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص طرح تشکیل سارمان پدافند غیر عامل(دو شوری)موافق
1401/04/07تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 تا 1399 ارجاء به کمیسیون اقتصادیموافق
1401/04/07تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه ی انتصابات و نحوه ی مدیریت شرکت های وابستهموافق
1401/04/07تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوزه ایمخالف
1401/04/07تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیریموافق
1401/04/08کلیات طرح الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 5 به ماده 37 قانون آیین نامه داخلی مجلسموافق
1401/04/08پیشنهاد آقای شریعتی- اصلاح کل متن: پس از تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی از مینگین امتیازموافق
1401/04/08پیشنهاد آقای فرهنگی- اصلاح کل متن و یا مطابق آیین نامه داخلی مجلس از کمیسیون خود مستعفی شناختهمخالف
1401/04/08پیشنهاد آقای عباسی- اصلاح کل متن و حداکثر 2 نماینده به سقف تعداد اعضای کمیسیون می تواند اضافه گرددموافق
1401/04/08پیشنهاد آقای سلیمی- الحاق متن در صورت ایجاد ظرفیت جدید در کمیسیونها بدلیل استعفا یا فوت یا امثال آنموافق
1401/04/21رای گیری استمراحی در خصوص برگزاری جلسات علنی صحن در روزهای شنبه و یکشنبه هفته ی آتیموافق
1401/04/21پاسخ وزیر محترم جهاد کشاورزی به سوال آقای محمد صفایی دلویی نماینده محترم گناباد و تعدادی دیگر از نمایندگانموافق
1401/04/21ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی به قوه قضاییه در مورد گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروندموافق
1401/04/21تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیهموافق
1401/04/21کلیات لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعیمخالف
1401/04/21اصلاح لایحهمخالف
1401/04/21گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیونمخالف
1401/04/21پیشنهاد آقای عزیزی کرمانشاه- رفع ابهام- ماده واحده- طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک و داراییهای سرمایهموافق
1401/04/22پیشنهاد آقای عزیزی کرمانشاه- رفع ابهام- ماده واحده- طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک و داراییهای سرمایهموافق
1401/04/22رفع ایراد شورای نگهبانموافق
1401/04/22تقاضای یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتیمخالف
1401/04/22پیشنهاد آقای قادری اصلاح جزء ماده 1- طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصیمخالف
1401/04/22پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء ماده 1 متن یا شهرستانیموافق
1401/04/22پیشنهاد آقای قادری- اصلاح جزء ماده 1مخالف
1401/04/22پیشنهاد آقای قادری – اصلاح جزء ماده 1 متن بیش از یک استانمخالف
1401/04/22پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء ماده 1 متن یک چهارممخالف
1401/04/22اصل ماده 1- طرح نحوی تشکیل و فعالیت تشکل های صنقی – تخصصیموافق
1401/04/22پیشنهاد آقای عزیزی شیراز- تبصره 1 متن پیشنهاد سازمان بسیج مستضعفینموافق
1401/04/22پیشنهاد آقای عزیزی شیراز- تبصره 1 متن پیشنهاد حداکثر شش ماهمخالف
1401/04/22اصل ماده 2- طرح نحوه تشکیل و فعالیت های تشکل های صنفی – تخصصیموافق
1401/04/22اصل ماده 3- طرح نحوه تشکیل و فعالیت های تشکل های صنفی – تخصصیموافق
1401/04/25پیشنهاد آقای حسینی- ماده 20 متن از محل منابع و منافع حاصل از اجرای این ماده بر اساس ماده ی 12 قانونمخالف
1401/04/25پیشنهاد آقای حسینی – ماده 20 متن ماده 60مخالف
1401/04/25اصل ماده 20موافق
1401/04/25پیشنهاد آقای ویس کرمی- ماده 4- متن غیر ایرانی- موهن تعرفه افکنانه یا مغایر با وحدت ملی و تمایت ارضیمخالف
1401/04/25اصل ماده 4موافق
1401/04/25پیشنهاد آقای صباغیان – ماده 5 – اصلاح جزءمخالف
1401/04/25پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- ماده 5- متن: فوق دیپلممخالف
1401/04/25پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء متن: عدم استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان برای متقاضیمخالف
1401/04/25پیشنهاد آقای جوکار- رفع ابهام یا اصلاح متن ماده 5- متن: داشتن تابعیت ایرانی و اعراض از تابعیت غیر ایرانیموافق
1401/04/25اصل ماده 5موافق
1401/04/26پیشنهاد آقای قزلجه- تبصره 2- ماده 7- متن: تقاضای تمدید مجوز اولیه برای یکبار و به مدت سه ماهمخالف
1401/04/26پیشنهاد آقای نوری قزلجه- تبصره 2- ماده 7- متن: رفع ابهام با اطلاح متن : تقاضایمخالف
1401/04/26اصل ماده 7موافق
1401/04/26پیشنهاد آقای نوری قزلجه- تبصره 2- ماده 8- متن: پس از رسیدگی دیوان عدالت اداریمخالف
1401/04/26اصل ماده 8موافق
1401/04/26اصل ماده 9موافق
1401/04/26اصل ماده 10موافق
1401/04/26پیشنهاد آقای قادری – تبصره 2 -ماده 14- متن: حذف از طریق پیشنهنامخالف
1401/04/26اصل ماده 14موافق
1401/04/26ارجاع ماده 13 به کمیسیون جهت رفع ابهامموافق
مرداد
تاریخموضوعرأی
1401/05/02پیشنهاد آقای عزیزی شیراز-ماده 15-اصلاح جزء متن: امنیتموافق
1401/05/02پیشنهاد آقای سلیمی ماده 15- اصلاح جزء متن یا ترویج هر نوع اعمال منافی عفتموافق
1401/05/02پیشنهاد آقای نوری قزلجه- ماده 15- اصلاح جزء متن: غیر معتبرمخالف
1401/05/02پیشنهاد آقای ویس کرمی-ماده 15-تبصره1- اصلاح جزء متن: کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاهموافق
1401/05/02اصل ماده 15- طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصیموافق
1401/05/02پیشنهاد آقای سلیمی ماده 17- اصلاح جزء متن و مهلت یکماهه برای اصلاحموافق
1401/05/02پیشنهاد آقای ویس کرمی ماده 17- اصلاح جزء متن توضیحات و مستنداتمخالف
1401/05/02اصل ماده 17موافق
1401/05/02اصل ماده 18موافق
1401/05/02پیشنهاد آقای نوری قزلجه ماده 19- متن: سه سالمخالف
1401/05/02اصل ماده 19مخالف
1401/05/02تقاضای یک فوریت لایحه پروتکل اصلاحی موافقت نامه بیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراقموافق
1401/05/02پیشنهاد آقای نوری قزلجه ماده 20- اصلاح جزء متن: تشکل های دارای قانون خاص، تعاونی هامخالف
1401/05/02اصل ماده 20موافق
1401/05/02اصل ماده 21موافق
1401/05/04درخواست تحقیق و تفحص از شرکت های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولادموافق
1401/05/04تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتاتموافق
1401/05/04رفع ایراد شورای محترم نگهبانمخالف
1401/05/04تقاضای یک فوریت لایحه پروتکل(تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایرانموافق
1401/05/04کلیات و جزییات لایحه ی تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی و جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی هامخالف
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده1 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 1بند 3-1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 1بند 5-1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 2بند الف جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 2بند ب جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 2بند پ جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش کمیسیون بر اصرار بر مصوبه قبلی در ماده 3 و گزارش اصلاحی در تبصره ماده 3 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش کمیسیون در ماده 4 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش کمیسیون در ماده 5 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش کمیسیون در ماده 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش کمیسیون در 4-1 ماده 2 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/11گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 6 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/05/23اصل ماده 5موافق
1401/05/23پیشنهاد آقای دشتی اردکانی- الحاقمخالف
1401/05/23پیشنهاد آقای عنابستانی- اصلاح جزء متن: پنجموافق
1401/05/23پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء متن اگر پرداختی دو سال آخر غیر معقول افزایش داشته باشدموافق
1401/05/23پیشنهاد آقای حسینی- اصلاح جزء متن: کارفرماموافق
1401/05/23پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء متن با تصویب هیات مدیره صندوق و یا شورای عالی مربوطه و تاییدمخالف
1401/05/23اصل ماده 6موافق
1401/05/23پیشنهاد آقای قادری- الحاقمخالف
1401/05/25پاسخ وزیر محترم بهداشت به سوال آقای مهدی عسگری نماینده محترم کرج و تعدادی از نمایندگانموافق
1401/05/25گزارش کمیسیون صنایع در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه جهت ارجاء به قوه قضاییهموافق
1401/05/30اصل ماده 1
1401/05/30پیشنهاد آقای قادری ماده 2- حذف مادهموافق
1401/05/30پیشنهاد آقای سلیمی ماده 2- حذف جزء متن حذف ارتقایمخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای نوری قزلجه ماده 2- اصلاح جزء متن از انحصار در حوزه پولی و مالیمخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای صباغیان ماده 2- اصلاح جزء متن ثروت ج حذف ربا و سود بانکی ج توسعه بانکداری مبتنی برمخالف
1401/05/30اصل ماده 2موافق
1401/05/30پیشنهاد آقای صباغیان اصل جزء ماده 3- الف متن مسولیت استقرار بانکداری اسلامی بر اساس احکام شرعمخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای میرزایی اصلاح جزء ماده 3- الف متن مناسبات حق مدارانه و عادلانه در بخش پولی، ارزی و طلامخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای کوچکی نژاد اصلاح جزء ماده 3- الف متن و ارزی و رشد اقتصادی و کنترل تورممخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای نظری – ب- ماده 3مخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای میرزایی-ب- ماده 3- متن حمایت از رشد همه جانبه و اشتغالمخالف
1401/05/30پیشنهاد آقای قادری-ب- ماده 3- اصلاح جزء متن -4 حفظ ارزش حقیقی پول ملیموافق
1401/05/30پیشنهاد آقای علیزاده-ب- ماده 3- اصلاح جزء متن حفظ و ارتقاء ارزش پول ملیموافق
1401/05/30پبشنهاد آقای حسینی-ب- ماده 3 اصلاح جزء متن منترل نوساناتموافق
1401/05/30پیشنهاد آقای صباغیان -ب- ماده 3- اصلاح جزء متن ملی 5 حذف ربا در بانکهاموافق
1401/05/30اصل ماده 3 همراه با پیشنهاد آقای علیزاده بزمیموافق
شهریور
تاریخموضوعرأی
1401/06/01پیشنهاد آقای نظری الحاق ماده 3- طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمخالف
1401/06/01پیشنهاد آقای قادری- الحاق ماده 3- متن کمک به تحقق عدالت اجتماعیموافق
1401/06/01پیشنهاد آقای صباغیان الحاق ماده 3- متن مدیریت و برنامه ریزی جهت صفر کردن سود بانکی ظرف مدت 10 سالمخالف
1401/06/01پیشنهاد آقای حسینی حذف جزء ماده 4 متن حذف جمله اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزیموافق
1401/06/01پیشنهاد آقای نقد علی اصلاح جزء ماده 4 متن صوری سازی و حیله های رباموافق
1401/06/01تقاضای دو فوریت طرح استفساریه ماده 3و 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه 140موافق
1401/06/01پیشنهاد آقای میرزاییمخالف
1401/06/01تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسریموافق
1401/06/01جزییات طرح استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری در اجرای تبصره 1موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای کرمی ، اصلاح جزء ماده 5-متن الف مجمع عمومی، ب شورای فقهی، پ هیأت عالی، ت هیأت عاملمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای نوری قزلجه-رفع ابهام یا حذف متن ماده 5مخالف
1401/06/06اصل ماده 5موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای کریمی اراک اصلاح جزء ماده 6- الف متن دو نفر از اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربهموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای صباغیان الحاق ماده 6، الف متن در غیاب رییس جمهور به هر دلیلی معاون اول رییس جمهور می تواندمخالف
1401/06/06اصل ماده 6موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای عنابستانی اصل جزء الف – ماده 7 متن دبیرمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای زنگنه رفع ابهام با اصلاح متن الف ماده 7موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای رضایی اصل جزء الف- ماده 7-متن دارایی یا معاون ویموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای ایزدخواه اصلاح جزء الف ماده 7،متن: باید با تایید مدیر حوزه های علمی کشورمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای میرزایی اصلاح جزء -ح- ماده 7 متن: پروانه اقامت دایم یا موقت در کشور خارجیمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای ابراهیم رضایی اصلاح جزء-ح- ماده 7-متن: وظایف و احراز سلامت مالی و اقتصادیموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی – حذف کل- بند-خ- ماده 7موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء، بند-د- ماده 7-متن: در برابر قرآن مجیدموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای صباغیان-اصلاح جزء-بند د- ماده 7، متن: اسلامی بویژه حذف ربای بانکیموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء-بند د- ماده 7 متن:اسلامی که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامیمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن-بند د- ماده 7، متن: باز نخواهد داشت و حفظ محرمانگی اطلاعاتموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای اختیاری- بند د- ماده 7 الحاق، متن: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب خودموافق
1401/06/06ماده 7موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای میرزایی-ماده 7- الحاق- متن: 6 یک نفر فقیه به انتخاب شورای فقهی بانک مرکزی از بین ایشانمخالف
1401/06/06رأی گیری در خصوص تداوم جلسهموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 8-متن: لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسه های اعتباریموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 8- تبصره- حذفموافق
1401/06/06اصل ماده 8موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 9-متن: حضور رییس کل با مقام وی(در صورت فقدان رییس کل)موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای قادر ماده 10- الف- متن: موردی با رعایت قوانین محرمانگی موضوع ماده 11 این قانونموافق
1401/06/06اصل ماده 10موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای سلیمی ماده 11-ت- متن: متخلفین از این حکم به مجازات درجه 5 محکوم می گردندموافق
1401/06/06اصل ماده 11- طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – فصل سوم -رکموافق
1401/06/06اصل ماده 12 طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فصل سوم- رکموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 13-متن: سیاست پولی، یا مدرک دکترای علوم اقتصاد، و حداقل ده سال سابقه کارموافق
1401/06/06اصل ماده 13موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن ماده 14- الف- متن: نظارت بانکی با مدرک دکترای حقوق و حداقل ده سال سابقه کارموافق
1401/06/06اصل ماده 14 طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامیموافق
1401/06/06اصل ماده 15موافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 16- متن: به مجمع عمومی جهت تصویبموافق
1401/06/06اصل ماده 16موافق
1401/06/06اخطار آقای دلخوشموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای طغیانی- اصلاح کل- ماده 17-الف متن: هیأت نظارت مرکب از سه عضو حسابدار، از میان حسابرسانموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای حسینی تنکابن، ت- ماده 17،متن: رییس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظارت به تمامی اطلاعاتموافق
1401/06/06اصل ماده 17- طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموافق
1401/06/06پیشنهاد آقای ایزدخواه ماده 18-الف اصلاح کلمخالف
1401/06/06پیشنهاد آقای ایزدخواه ماده 18-ب- متن: مدیر حوزه های علمیه حداقل یکماه بعد از تشکیل اولین جلسه مجمعمخالف
1401/06/08پیشنهاد آقای عنابستانی-ماده 34- حذف کل- متن: انتخابی که در صورتی موسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالیمخالف
1401/06/08اصل ماده ی 34موافق
1401/06/08اصل ماده ی 36موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای عنابستانی ماده 37 ب-متن: نزد دادسرای ویژه به جرایم مالی و پولیموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی ماده 37- الف متن: با رعایت قانون اصلاح مواد 1و 7- اجرای اصل 44 و قانون تسهیل صدورموافق
1401/06/08اصل ماده ی 37موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای فرهنگی-ماده 37- الحاق متن: تبصره(2)- ماده(14) قانون برنامه به این ماده الحاق شودمخالف
1401/06/08اصل ماده 38موافق
1401/06/08اصل ماده 39موافق
1401/06/08اصل ماده 40موافق
1401/06/08اصل ماده 41موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 43- متن: در قالب قوانین موجود استفاده کند، طراحی و بکارگیری ابزارهای …موافق
1401/06/08موافق
1401/06/08اصل ماده 43موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای میرزایی ماده 44- متن: حفظموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 44- پ متن: پذیرش و عاملیت خرید و یا فروش، ارزهای متعلق به دولت از سویموافق
1401/06/08اصل ماده 45موافق
1401/06/08اصل ماده 46موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای صباغیان ماده 47- الف متن: اشتغال توسعه و زیر ساخت های تولید مسکنمخالف
1401/06/08پیشنهاد آقای عنابستانی- ماده 47- الف-اصلاح جزء متن: توسعه دانش و فناوریموافق
1401/06/08اصل ماده 47-اصل ماده 47موافق
1401/06/08اصل ماده 48 بدون بند بموافق
1401/06/08اصل ماده 49موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 50- الف متن: بانک مرکزی می تواند با رعایت اصول 52 و 53موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 50 – ب متن: مجموع ماندهموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 50- ب متن: شده یا اوراق دولتی کوتاه مدت خریداری شده در عرضه اولیهموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء- ماده 50- متن: تا به حداکثر یک درصد برسدمخالف
1401/06/08پیشنهاد آقای میرزایی حذف جزء ماده 50- حذف ریالمخالف
1401/06/08اصل ماده 50موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای میرزایی ماده 50- الحاق پمخالف
1401/06/08اصل ماده 51موافق
1401/06/08اصل ماده 52موافق
1401/06/08اصل ماده 53موافق
1401/06/08اصل ماده 54ممتنع
1401/06/08اصل ماده 55موافق
1401/06/08اصل ماده 56- بدون بند پموافق
1401/06/08رأی گیری در خصوص تداوم جلسهموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- ماده 57- ب متن: مالی یا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و یا به حساب اندوختهموافق
1401/06/08اصل ماده 57موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای میرزایی اصلاح کل- ماده الف ماده 58مخالف
1401/06/08پیشنهاد آقای مفتح حذف کل ماده 58- چ متن: انتخابی دارایی های بانک مرکزی ، پشتوانه پول منتشر شده توسط بانکمخالف
1401/06/08اصل ماده 58موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای صباغیان ماده 60- الف- متن: پیشنهادی فرزندانموافق
1401/06/08پیشنهاد آقای عنابستانی بند ب- ماده 60- متن: و بستگان سببی درجه یک آنهامخالف
1401/06/08پیشنهاد آقای حسینی تنکابن- حذف جزء بند ج- ماده 60 متن: انتخابی در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگرموافق
1401/06/08اصل ماده 60مخالف
1401/06/08اصل ماده 61موافق
1401/06/08اصل ماده 62موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای صباغیان ماده 63- الف- اصلاح جزء- متن: غیر ذولتی و موسسات اعتباریمخالف
1401/06/08اصل ماده 63موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء ماده 64- متن: دولتی و عمومی غیر دولتیموافق
1401/06/08اصل ماده 64موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای صباغیان ماده 65- اصلاح جزء متن: بانک مرکزی مکلف گزارش عملکرد این بند راموافق
1401/06/08اصل ماده 65موافق
1401/06/08پیشنهاد آقای میرزایی حذف ماده 66مخالف
1401/06/08اصل ماده 66موافق
1401/06/08برگزاری جلسه صبح چهارشنبهموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در خصوص ایراد ردیف های (1-1)و (2-1) کمیسیون نیز بر مصوبه مذکور اصرار ورزیدموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان(اصرار بر مصوبه قبلی)موافق
1401/06/09گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان(اصرار بر مصوبه قبلی)موافق
1401/06/09گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان(اصرار بر مصوبه قبلی)موافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در ماده 10 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان(اصرار بر مصوبه قبلی)موافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در تبصره 3 ماده 10 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در تبصره 4ماده 10 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در تبصره 11ماده 10 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در تبصره 1 ماده 14 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون در تبصره 4 ماده 14 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09گزارش کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/06/09کلیات گزارش کمیسیون در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت ها، مجامع و شوراها با دسموافق
1401/06/09پیشنهاد آقای سلیمی -اصلاح کل-ماده واحده متن: هیأت رییسه مجلس انتخاب نمایندگان برای عضویت در نهادها هیأت هاموافق
1401/06/09پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – اصلاح کل -ماده واحدهمخالف
1401/06/09تقاضای دوفوریت لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزودهمخالف
1401/06/09تقاضای دوفوریت لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی، از پرداخت مالیاتمخالف
تا 28 ام شهریور ماه مجلس شورای اسلامی تعطیلات تابستانه بوده است و آقای دکتر رضایی در حوزه دشتستان پاسخگوی مشکلات مردم بوده اند.
1401/06/29تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییموافق
1401/06/29تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو -مصوب 1401موافق
1401/06/29تقاضای تحقبق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال 1392 تا 1400مخالف
1401/06/30پیشنهاد آقای سلیمی -اصلاح جزء ماده واحده-متن: هیأت رییسه مجلس انتخاب نمایندگانموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای مفتح- ماده واحده- متن: می تواند با تضمین محرمانه ماندن رأی و نظر هر نماینده انتخابموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء- ماده واحده- متن: با رعایت امانتداریموافق
1401/06/30اصل گزارش کمیسیونموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای فرهنگی- الحاق-متن: هیأت رییسه موظف است پیش بینی های لازم را برای عدم امکان دسترسی بهموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای میرتاج الدینی-الحاق-متن: هیأت رییسه موظف است پیش بینی های لازم را برای عدم امکان دسترسی بهموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای میرتاج الدینی الحاق متن: به فصل رأی اعتماد به وزراء ماده مربوطه اضافه می شودمخالف
1401/06/30مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در بند الف ماده 1موافق
1401/06/30مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 3موافق
1401/06/30مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 4- متن: داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسایل امنیتیموافق
1401/06/30مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 12 متن: این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنموافق
1401/06/30کلیات و جزییات در مورد طرح استفساریه بند ه تبصره 12 قانون بودجه 1401موافق
1401/06/30مصوبه کمیسیون در بند الف ماده 1 و بندهای 1و3 ماده 12 و بندهای 3و4 ماده 13 و ماده 18موافق
1401/06/30کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانونموافق
1401/06/30پیشنهاد آقای صباغیان بافقی -ماده واحده متن: ماشین آلات معدنی و راهسازی، سموم و ادوات کشاورزیمخالف
مهر
تاریخموضوعرأی
1401/07/10مصوبه کمیسیون جهت رفع ابهام شورای نگهبانموافق
1401/07/10مصوبه کمیسیون اجتماعی جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/10مصوبه کمیسیون اجتماعی در تبصره 5 ماده 1 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/10مصوبه کمیسیون اجتماعی در بند الف ماده 2 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/10مصوبه کمیسیون اجتماعی در تبصره بند ب ماده 2 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/12پیشنهاد آقای علیزاده برمی-اطلاح جزء ماده واحده- متن:اجزاء، قطعات، ماشین آلات، و تجهیزات باید مرتبطموافق
1401/07/12پیشنهاد آقای ذاکر- ماده واحده- متن: ادوات کشاورزی، سموم و کود شیمیاییمخالف
1401/07/12پیشنهاد آقای صباغیان- ماده واحده متن: این تخفیف شامل مودیان مالیاتی که حایز شرایط خوشحسابی نیستندمخالف
1401/07/12پیشنهاد آقای سلیمی- ماده واحده- متن:دولت باید تعرفه ورودی کالای نهایی این قانون را به نحوی اعمالموافق
1401/07/17پیشنهاد آقای ذاکر اصلاح جزء- ماده واحده متن: دولت مکلف استمخالف
1401/07/17گزارش کمیسیون ماده واحده موافقموافق
1401/07/17تقاضای دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت وبازنشستگان کشوری و لشکریموافق
1401/07/17اصل ماده 4 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ایموافق
1401/07/17پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح جزء ماده 18 -بمخالف
1401/07/17کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401موافق
1401/07/17پیشنهاد آقای حسن نوروزی اصلاح جزء ماده 18- طرح مسولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامیمخالف
1401/07/19پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح کل ماده 18- پ- طرح مسولیت اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامیمخالف
1401/07/19پیشنهاد آقای قادری اصلاح جزء- ماده 18- پ متن: به تعداد دو برابر مورد نیاز به شورای نگهبان معرفیموافق
1401/07/19پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح جزء ماده 18-پ- متن: دریافت هر گونه حقوق و مزایا و امتیاز از بانک مرکزیمخالف
1401/07/19پیشنهاد آقای میرتاج الدینی اصلاح جزء -بند ج- ماده 18مخالف
1401/07/19تقاضای اولویت نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجراموافق
1401/07/19پیشنهاد آقای میر تاج الدینی اصلاح جزء-بند چ- ماده 18 طرح مسولیت اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزیموافق
1401/07/19پیشنهاد آقای سید شمس الدین حسینی اصلاح جزء بند چ- ماده 18 طرح مسولیت اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزیموافق
1401/07/20تقاضای دوفوریت طرح استفساریه ماده 112 قانون برنامه ششم توسعهموافق
1401/07/20پیشنهاد آقای سید شمس الدین حسینی اصلاح جزء بند ح- ماده 18 متن: مصوبات شورای فقهی از طریق رییس کلموافق
1401/07/20پیشنهاد آقای سید شمس الدین حسینی اصلاح جزء بند خ- ماده 18موافق
1401/07/20پیشنهاد آقای سلیمی بند د- ماده 18موافق
1401/07/20پیشنهاد آقای حسینی – بند د ماده 18-متن: با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی میرسدموافق
1401/07/20پیشنهاد آقای میرتاج الدینی-بند ذ- ماده 18-حذف متن: توسط دبیر شورا پیشنهاد ومخالف
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 4 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در تبصره 2 ماده 6 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در سطر اول ماده 7 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 8 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 11 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 12 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 13 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در تبصره ماده 13 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در ماده 16 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در تبصره ماده 18 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/20مصوبه کمیسیون در تبصره ماده 18 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/07/24کلیات لایحه دوفوریتی مناسب سازی حقوق کارکنان دولن و بازنشستگان کشوری و لشکریموافق
1401/07/24جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در بند ذ ماده 1موافق
1401/07/24جهت رفع ایراد شورای نگهبانموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 2موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره 1 ماده 2موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره 4ماده 2موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 5موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 6موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 15موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 20موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 1(لایحه معاهده معاضدت حقوق متقابل)موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 2 و 30(لایحه معاهده معاضدت حقوق متقابل)موافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 3 در امور کیفری میان جمهوری اسلامیموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 7در امور کیفری میان جمهوری اسلامیموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبان در ماده 9در امور کیفری میان جمهوری اسلامیموافق
1401/07/24اصرار کمیسیون بر مصوبه خود در ماده 11 در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوریموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 12 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در امور کیفری میانموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون در (تبصره ماده واحده) جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در امور کیفریموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در امور کیفریموافق
1401/07/24گزارش اصلاحی کمیسیون در ماده 25 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در امور کیفریموافق
1401/07/27پیشنهاد آقای صباغیان- اصلاح جزء ماده واحده ردیف 1-متن: حذف اعضای هیأت علمی و قضاتمخالف
1401/07/27پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء- متن: این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت علمی از سقف مقرر در تبصره 12موافق
1401/07/27پیشنهاد آقای صباغیان- اصلاح جزء متن: افرادی که تا پایان 1401مخالف
آبان
تاریخموضوعرأی
1401/08/08پیشنهاد آقای خدابخشی اصلاح جزء ماده واحده ردیف 1 متن: تحقیقات کاربردیمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای امیر آبادی اصلاح جزئ ماده واحده- ردیف 1 متن: در اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح باموافق
1401/08/08پیشنهاد آقای علیزاده اصلاح جزئ ماده واحده- ردیف 1 حذف متن: تبصره علاوه بر افزایش مندرج در این بندمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای کوچکی نژاد اصلاح جزء ماده واحده- ردیف 1 حذف متن: دستور العمل مربوط به پیشنهاد مشترکمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای میرتاج الدینی اصلاح جزئ ماده واحده- ردیف 1متن: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکیموافق
1401/08/08پیشنهاد آقای کوچکی نژاد بازگشت به اصل ماده واحده ردیف 4مخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای اسحاقی اصلاح جزء ماده واحده ردیف 4 متن: فوق العاده ویيه موضوع بند 10 ماده 68 قانونموافق
1401/08/08پیشنهاد آقای صباغیانمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای سلیمی حذف جزء ماده واحده ردیف 6مخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای اصغری اصلاح کل ماده واحده ردیف 9 متن کلیه معلمین طرح مهر آفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمانمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای نجفی اصلاح کل متن لایحه اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و متناسب سازی حقوقمخالف
1401/08/08پیشنهاد آقای زنگنه اصلاح جزء ماده واحده ردیف 1 متن دستمزد می رسد افزایش های این بند مشمول سقف جزءموافق
1401/08/08پیشنهاد آقای دلخوش رفع ابهام با اصلاح متن- متن: کلمه 15 درصد قضات هم به تبصره اضافه شودموافق
1401/08/08پیشنهاد آقای مجتبی یوسفی رفع ابهام با اصلاح متن- متن مبلغ ریال حق عایله مندی و حق اولاد مشمولینموافق
1401/08/08ماده واحدهموافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در تبصره 1 ماده 40موافق
1401/08/08اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود در تبصره 2 ماده 40موافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 71موافق
1401/08/08اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود در ماده 82موافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 142موافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 134موافق
1401/08/08مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان در تبصره ماده 142موافق
1401/08/11پیشنهاد آقای سید شمس الدین حسینی اصلاح جزء ماده 18-د متن: رییس کلموافق
1401/08/11پیشنهاد آقای سلیمی حذف ماده 18- ر متن: در مواردی که رییس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیرموافق
1401/08/11اخطار اصل ماده 94 و 96 قانون اساسیموافق
1401/08/11پیشنهاد آقای قادری ماده 30 متن سه و یا پنجمخالف
1401/08/11پیشنهاد آقای حسینی بند 6 ماده 30 متن: از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت دارای حداقل 5 سال تجربه مدیریتموافق
1401/08/11تقاضای دو فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانمخالف
1401/08/11تقاضای یک فوریت لایحه الحاق پنج تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانمخالف
1401/08/15تقاضای دوفوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزشیمخالف
1401/08/15تقاضای یک فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزشیمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای سلیمی حذف جزء ماده 35- ب حذف متن در مراکز کلیه استانهای کشور و شهرهای پرجمعیتمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای حسینی ماده 35- ب متن مرجع تعیین نصاب شهرهای پرجمعیت هییت عالی خواهد بودموافق
1401/08/15پیشنهاد آقای ویس کرمی – ت- ماده 35- متن پنجمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای سلیمی ماده 35- ح حذف متن در هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی قابل توقف، تعلیق، الغاءیموافق
1401/08/15پیشنهاد آقای صباغیان ماده 35- چ متن آبان به شکل دوره غیر متوالی بلامانع می باشدمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای ویس کرمی – ح- ماده 35 متن هر گونه پرداخت یا اعطای امتیازی غیر از حقوق و مزایای فوق الذکرموافق
1401/08/15پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح کل ماده 35- متن کلیه پرونده هایی که در زمان اجرای این قانون در مراجعمخالف
1401/08/15اصل ماده 35موافق
1401/08/15پیشنهاد آقای سید شمس الدین حسینی -حذف جزء ماده 42- الف- اصلاح جزء متن رییس کل بانک مرکزیموافق
1401/08/15پیشنهاد آقای پژمانفر- ب- ماده 42- الحاقموافق
1401/08/15اصل ماده ی 42موافق
1401/08/15رأی گیری جهت تداوم جلسه عصرموافق
1401/08/15اصل ماده 44موافق
1401/08/15پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی- اصلاح جزء بند- پ- ماده 56 متن: اگر بانک مرکزی در صورت تسعیر نرخ ارزموافق
1401/08/15اصلاح ماده 56موافق
1401/08/15پیشنهاد آقای حسینیموافق
1401/08/15اصلاح ماده 67موافق
1401/08/15مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/15پیشنهاد آقای زنگنه اصلاح کل- ماده واحده متن واحده(182) قانون آیین نامه داخلی به شرح ذیل با المخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای نجفی اصلاح کل ماده واحده متن طرح اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای مفتح اصلاح کل- طرح اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمخالف
1401/08/15پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح کل ماده واحده متن در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهایمخالف
1401/08/17رأی گیری جهت تداوم جلسات عصر در هفته ی آیندهموافق
1401/08/17تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی بر اساس گرایش کمیسیون قضایی و حقوقیمخالف
1401/08/17تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهامخالف
1401/08/17مصوبه کمیسیون در ماده 1 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/17مصوبه کمیسیون در ماده 3 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/17مصوبه کمیسیون جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/17اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خودموافق
1401/08/17مصوبه کمیسیون در تبصره 1 ماده 15 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/17اصلاح کمیسیون در مورد کلیه مواد جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/17پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح کل ماده واحده متن تشکیل سازمان پدافند غیر عامل در راستای تحقق تدابیرمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای فرهنگی حذف جزء ماده واحده حذف متن در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سپاسمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای اصفری اصلاح جزء ماده واحده متن آموزش و پایداریمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای عنابستانی حذف جزئ ماده واحده حذف متن در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سپاسمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای دشتی اردکانی اصلاح جزئ ماده واحده متن کلیه دستگاه و نهاد های مرتبط و گروه شهروندانمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای ذاکر اصلاح جزء ماده واحده متن و ساخت و ساز و مقاوم سازی زیر ساخت های حیاتیمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح کل ماده واحده متن کمیته دایمی پدافند غیر عامل کشور بالاترین مرجع تصمیممخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای علیپور حذف جزء ماده واحده تبصره 1 حذف متن و مستکفین علاوه بر جبران خسارت وارده و چنانمخالف
1401/08/17پیشنهاد آقای نوری قزلجه اصلاح کل ماده واحده تبصره 1 متن سازمان پدافند غیر عامل کشور بالاترین مرجعمخالف
1401/08/17کتاب طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وموافق
1401/08/18پیشنهاد آقای مفتح اصلاح کل ماده واحدهموافق
1401/08/18پیشنهاد آقای زنگنه الحاق ماده واحده متن دولت مکلف است در تهیه بخش لایحه دوم مفاد قانون برخی احکامموافق
1401/08/18پیشنهاد آقای سلیمی الحاق ماده واحده متن مهلت هیأت رییسه برای بارگذاری در مرحله اول و دوم بخش اولمخالف
1401/08/18کلیات لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابلموافق
1401/08/18تقاضای دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتموافق
1401/08/18کلیات و جزییات لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)مخالف
1401/08/22کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاموافق
1401/08/22مصوبه کمیسیون جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/22مصوبه کمیسیون در تبصره 2 ماده 705 اصلاح قانون موضوع بند 1 ماده واحده جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/22پیشنهاد آقای توسلی حذف کل ماده واحده بند 1مخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای نجفی اصلاح کل ماده واحده بند 2 متن در صورت عدم وجود گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ستامخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح کل ماده واحده بند 2 متن در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتور سیکلتمخالف
1401/08/22پیشنهاد خانم رفیعی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشخیص وزارت صمتمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای سیاهکلی اصلاح جزء ماده واحده بند 2 متن و با تشخیص وزارت صمتمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای پژمانفر بند 2 متن در سامانه نوسازی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشورمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای سلیمی بند 2 ماده واحده متن که به تشخیص این وزارتخانه منجر به اختلاف در روند تولید گرددموافق
1401/08/22پیشنهاد خانم رفیعی بند 2 ماده واحده متن می توانند به ازای هر خودرو یا موتورسیکلت تولیدیمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای قادریمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای عباسی ماده واحده 2 متن آن به صندوق ملی محیط زیستمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر- ماده واحده 2 متن منابع حاصل متناسب یا وصول بصورت ماهانه پس از گردش خزانموافق
1401/08/22پیشنهاد آقای عباسی ماده واحده 2 متن تخصیص یافته 30 درصد صرف پرداخت تسهیلات بانکی برای انجام پروژهمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای پاک مهر ماده واحده 2 متن تخصیص یافته پنجاه درصد آن صرف خرید آمبولانس پایگاه امداد و نجاتموافق
1401/08/22تقاضای دوفوریتی طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیمخالف
1401/08/22تقاضای یک فوریتی طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیمخالف
1401/08/22پیشنهاد آقای سلیمی ماده واحده بند 2 متن پرداخت تسهیلات و یا یارانه جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومیموافق
1401/08/22پیشنهاد آقای پژمانفر ماده واحده بند 2 متن صرف پرداخت یارانه سود تسهیلاتموافق
1401/08/22پیشنهاد خانم رفیعی ماده واحده بند 2 متن خودرو یا موتور سیکلت فرسوده فعال در چرخه حمل و نقلموافق
1401/08/22پیشنهاد مشترک آقای فرهنگی و پژمانفر ماده واحده بند 2 حذف متن و یا کمک های بلا عوضموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای ذاکر ماده واحده 2 متن مدیریت و نظارت اسقاط خودرو و موتور سیکلت در کشور با وزارت صمتمخالف
1401/08/24پیشنهاد آقای نوری قزلجه اصلاح کل ماده واحده 2 متن 3 متن زیر بعنوان تبصره 3 به ماده 10 قانونمخالف
1401/08/24پیشنهاد آقای جدی اصلاح کل ماده واحده 2 متن مالکان یا رانندگان کامیون و کامیونت و کشنده تریلر داریمخالف
1401/08/24پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح جزء ماده واحده 2 متن برای دو بارمخالف
1401/08/24پیشنهاد آقای سیاهکلی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن برای مدت 10 سالموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای سلیمی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن 5 درصد ارزش گمرکیموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای طاهری اصلاح جزئ ماده واحده 2 متن شش درصدموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای عباسی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن سه درصدموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای کوچکی نژاد اصلاح جزء ماده واحده 2 متن دو درصدموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای رحیمی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن دارای قبض انبار وارد شده تا تاریخ 1401/08/01موافق
1401/08/24پیشنهاد آقای پاک مهر اصلاح جزء ماده واحده 2 متن تا تاریخ 1401/08/20مخالف
1401/08/24پیشنهاد خانم رفیعی اصلاح جزء ماده واحده 2 متن 1401/05/01 با طی تشریفات کامل گمرکیموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای شریعتی ماده واحده 4 متن سهم داخلی سازی کل خودرو(به جزء قطعات مصرفی غیر اصل وموافق
1401/08/24پیشنهاد آقای ویس کرمی ماده واحده 5 متن(با اولویت دارندگان گواهی های اسقاط قدیمی تر و نیز حداکثرموافق
1401/08/25متن گزارش کمیسیون و پیشنهاداتمخالف
1401/08/25مصوبه کمیسیون جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/25پیشنهاد آقای قادری ماده واحده حذف جزئ متن حذف(ایجاد یا توسعه)مخالف
1401/08/25پیشنهاد آقای سرمدی واله ماده واحده اصلاح جزء متن و خانه های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانونموافق
1401/08/25پیشنهاد آقای احمد مرادی ماده واحده حذف جزء متن حذف تبصره 2 بند الفموافق
1401/08/25اخطار قانون اساسی آقای فرهنگیموافق
1401/08/25مصوبه کمیسیون در تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/25مصوبه کمیسیون در بند ب ماده 9 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/08/25تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتموافق
آذر
تاریخموضوعرأی
1401/09/06پیشنهاد آقای قادری ماده واحده- اصلاح جزء متن: مساجد و حسینیه هایموافق
1401/09/06پیشنهاد آقای قادری- ماده واحده اصلاح جزء متن خارج از محدوده روستاها با عنوان باغ و ویلامخالف
1401/09/06پیشنهاد آقای آصفری- ماده واحده- حذف جزء متن حذف بخشی از بند ثمخالف
1401/09/06اصل ماده واحدهموافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خودموافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه قبلی خودموافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه قبلی خود در تبصره ماده 4موافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه قبلی خود در ماده 3موافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه قبلی خود در ماده 10موافق
1401/09/06مصوبه کمیسیون جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان در تبصره 3 ماده 10موافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود در تبصره 4 ماده 10مخالف
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود در تبصره 11 ماده 10موافق
1401/09/06مصوبه کمیسیون در تبصره 12 ماده 10 جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبانموافق
1401/09/06اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبه خود در تبصره 14 ماده 10موافق
1401/09/06کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری های شانگهای بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملیموافق
1401/09/09رأی گیری استمراحیموافق
1401/09/09پیشنهاد آقای نجفی – اصلاح کل- ماده واحده بند 2مخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای پژمانفر – اصلاح جزء- ماده واحده بند 2- متن به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های مصرفمخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای قادری بند 3 ماده واحده متن الف- دارندگان کارت هوشمند اعم از مالک و یا راننده کامیونمخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای گودرروندرفع ابهام با اصلاح متن- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت هایموافق
1401/09/09پیشنهاد آقای صباغیان اصلاح جزئ بند 3 متن در هر ده سال می توانند برای یکبار و یک دستگاهمخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای قادری رفع ابهام متن خودروهای عرضه شده در قرعه کشی و یا عرضه شده در بورس به قیمتمخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای مالک شریعتی حذف کل تبصره 6موافق
1401/09/09پیشنهاد آقای قادری اصلاح کل ماده واحده 6مخالف
1401/09/09ماده واحده و تبصره های آنموافق
1401/09/09پیشنهاد آقای یوسفی الحاق ماده واحده 3مخالف
1401/09/09پیشنهاد آقای شریعتی الحاق ماده واحده 4موافق
1401/09/09پیشنهاد آقای یوسفی الحاق تبصره 4 متن وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف یکماه آیین نامهمخالف
1401/09/13کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتموافق
1401/09/13پیشنهاد آقای سلیمی حذف جزء ماده واحده متن تسهیلات با هدف تشویق فرزند آوریموافق
1401/09/13پیشنهاد آقای یوسفی اصلاح جزء ماده واحده متن فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکنمخالف
1401/09/13پیشنهاد آقای پژمانفر اصلاح جزء ماده واحده متن قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 با اصلاحات و الحاقاتمخالف
1401/09/13پیشنهاد آقای حسینی اصلاح جزء ماده واحده متن متن این حکم نافی مقررات و شرایط قانونی مربوط به رعایتمخالف
1401/09/13پیشنهاد آقای پژمانفر اصلاح جزء ماده واحده متن در صورتیکه متقاضیان موضوع این قانون بهموافق
1401/09/13پیشنهاد آقای ذاکر اصلاح جزئ ماده واحده متن 30 درصدمخالف
1401/09/15استمرار جلسه صحن در نوبت عصر